Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"Fāngyán = Dialect"' returned 86 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

83 more results not shown.

Get access

Húběi luō tián (dàhé àn) fāngyán tóngyīn zìhuì湖北罗田(大河岸)方言同音字汇

Gānsù qīngshuǐ fāngyán liǎng zì zǔ lián dú biàndiào甘肃清水方言两字组连读变调