Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"2095-4948"' returned 26 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

23 more results not shown.

Get access

Rìyǔ shòushòu biǎodá de gòu shì jiěxī jí qí huàyǔ gōngnéng日语授受表达的构式解析及其话语功能

“Tōwa sanyō” táng yīn tóng zì yìdú jí qí rìběn tèsè《唐话纂要》唐音同字异读及其日本特色