Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1884-1287"' returned 26 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

23 more results not shown.

Get access

Jìndài hànyǔ zhòng de “guàidào”近代汉语中的“怪道”

Xiànshíxìng dòngyīn duì dìngyǔ de jùwèi chèzhǒu现实性动因对定语的句位掣肘

"Shăo" no jōkoon saikō ni tsuite「少」の上古音再構について