Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1598-737X"' returned 22 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

19 more results not shown.

Get access

'Kotodakara' no imi yōhō : 'monodakara' to no hikaku o chūshin ni「コトダカラ」の意味用法 ―「モノダカラ」との比較を中心に―

"Taiheiki" no konshugo no ketsugō patān to kōsei yōso ni tsuite『太平記』の混種語の結合パターンと構成要素について

Gendai Nihongo to gendai Kankokugo no "wakamono kotoba" to "uchikotoba"現代日本語と現代韓国語の「若者言葉」と「打ち言葉」