Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1598-737X"' returned 28 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

25 more results not shown.

Get access

"Taiheiki" no konshugo no ketsugō patān to kōsei yōso ni tsuite『太平記』の混種語の結合パターンと構成要素について

Gendai Nihongo to gendai Kankokugo no "wakamono kotoba" to "uchikotoba"現代日本語と現代韓国語の「若者言葉」と「打ち言葉」

Juekitai to shieki juekitai no ichikōsatsu受益態と使役受益態の一考察