Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1002-6959"' returned 23 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

20 more results not shown.

Get access

Lí yǔ fǒudìng yǔsù yánjiū黎语否定语素研究

Èlúnchūn yǔ yíwènjù de lèixíng jí qí tèzhēng鄂伦春语疑问句的类型及其特征

Xībù yùgù yǔ xiéyīn cí de gòuchéng jí tèdiǎn西部裕固语谐音词的构成及特点