Search

Your search for '" Wàiyǔ jiàoxué = Foreign Language Education = 外语教学 "' returned 278 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

275 more results not shown.

Purchase Access

É hànyǔ shíjiān cí de yǔyán jí wénhuà nèihán tànxī俄汉语时间词的语言及文化内涵探析

Fānyì móyīn “zhòngyì” yǔ “fùyì” yǎnbiànkǎo : zhōngguó yì xuéshùyǔ jiànshè zhī sīkǎo翻译模因“重译”与“复译”演变考:中国译学术语建设之思考