Linguistic Bibliography

Search

Your search for '" 1002-6959 "' returned 23 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

20 more results not shown.

Get access

Lí yǔ fǒudìng yǔsù yánjiū黎语否定语素研究

Xībù yùgù yǔ xiéyīn cí de gòuchéng jí tèdiǎn西部裕固语谐音词的构成及特点

Duō yǔ héxié shìyě xià de qīngshuǐ jiāng wénshū yǔyán yánjiū多语和谐视野下的清水江文书语言研究