Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Japanese" )' returned 98 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

95 more results not shown.

Purchase Access

Rènzhī yǔyánxué shìjiǎo xià rìhàn xiǎoshuō zhōng de shěngluè duìbǐ yánjiū认知语言学视角下日汉小说中的省略对比研究

Tenji shinbun no goi bunseki : "Tenji Mainichi" 2011-nen hakkōbun ni yoru hindo chōsa o chūshin ni点字新聞の語彙分析 : 『点字毎日』2011年発行分による頻度調査を中心に