Search

Your search for 'language_keyword:( "Manchu" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Hēilóngjiāng shěng Mǎnyǔ dìmìng fānyì de jı̌gè wèntì

Mǎnyǔ dìmíng fànyì de tóngyīn yìyuán wèntí

Qiǎnxī mǎnyǔ “be” zì zài jùzi zhōng de zuòyòng jíqí hànyì fāngfǎ浅析满语“be”字在句子中的作用及其汉译方法