Search

Your search for 'language_keyword:( "Hmong" )' returned 38 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

35 more results not shown.

Purchase Access

Gōuliáng miáoyǔ qiánzhì hé hòuzhì liǎngzhǒng guānxì cóngjù勾良苗语前置和后置两种关系从句

Lùn miáoyǔ kōngjiān fànchóu de rènzhī论苗语空间范畴的认知

Yǔyīn biànyì yǔ yīnxì lièbiàn : duì xībù miáoyǔ de zhēnshí shíjiān guānchá hé xiǎnxiàng shíjiān guānchá语音变异与音系裂变: 对西部苗语的真实时间观察和显象时间观察