Search

Your search for 'language_keyword:( "Croatian" )' returned 65 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

62 more results not shown.

Get access

O posuđenicama u hrvatskim dijalektima

Struktura rječničkoga članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica

Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st.