Search

Your search for 'language_keyword:( "Bizisa" )' returned 6 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Purchase Access

Tǔjiā yǔhàn jiè cílèi biéjí duì cíhuì xìtǒng de yǐngxiǎng土家语汉借词类别及对词汇系统的影响

Tǔjiāyǔ zhùcí i de yǔfǎ fènbù jí gōngnéng土家语助词 i 的语法分布及功能

Tǔjiāyǔ dòngcítǐ biāojì : l de láiyuán hé yǔfǎhuà guòchéng土家语动词体标记-I的来源和语法化过程