Search

Your search for 'language_keyword:( "Bai" )' returned 18 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

15 more results not shown.

Purchase Access

Hàn zàng yǔyán bǐjiào de fāngfǎ yǔ shíjiàn : hàn, bái, yí bǐjiào yánjiū漢藏語言比較的方法與實踐── 漢、白、彝比較研究

Cóng fāshēngtài kàn báiyǔ de jǐnyīn从发声态看白语的紧音

Báiyǔ n033 de duōgōngnéng móshì jí yǎnhuà lùjìng白语no33的多功能模式及演化路径