Search

Your search for 'keyword:( "Transcription" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

18-seiki Nihon no Kankokugo gakushūsho ni okeru ‘tsu’ no hyōki ​: Amenomori Hōshū no “Zen'ichidojin” o chūshin to shite18世紀日本の韓国語学習書における「ツ」の表記 : 雨森芳洲の『全一道人』を中心として

Bonjion hanguru onsha no hensen ni tsuite : bukkyō gireisho no darani shingen o chūshin ni梵字音ハングル音写の変遷について : 仏教儀礼書の陀羅尼・真言を中心に