Search

Your search for 'keyword:( "Small clause" )' returned 123 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

120 more results not shown.

Purchase Access

Zài lùn hànyǔ dòngjiéshì de bǔyǔ xiǎojù lǐlùn fènxī : jiān yǔ xièdōuquán, guōyīngkě xiānshēng shāngquè再论汉语动结式的补语小句理论分析—兼与谢都全、郭应可先生商榷

Shēngchéng yǔfǎ kuàngjià xià ling zhǔshǔ bīnjù de pàishēng guòchéng xīntàn生成语法框架下领主属宾句的派生过程新探

Condition (A) and complex predicates