Search

Your search for 'keyword:( "Rhyme" )' returned 205 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

202 more results not shown.

Purchase Access

Xī lùn yuènán hànzì yīn yú yú fēn yùn de lìshǐ céngcì析論越南漢字音魚虞分韻的歷史層次

Qīngmò chāoběn “yīnyùn huà yī” jí shè hóng bǎinián yǔyīn yǎnbiàn yánjiū清末抄本 《音韵画一》 及射洪百年语音演变研究