Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Particle" )' returned 2,860 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2,857 more results not shown.

Get access

Yuèyǔ jù mò zhùcí “tiān” xūshí xiàngjiāo de xíng, zhī, yán sān yù粵語句末助詞“添”虛實相交的行、知、言三域

Yuèyǔ jù mò zhùcí gE2 de yǔyì hé yǔyì biànhuà粵語句末助詞gE2 的語義和語義變化