Search

Your search for 'keyword:( "Geminate" )' returned 11 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

8 more results not shown.

Get access

Kankokujin Nihongo gakushūsha no hatsuwa ni mirareru sokuon sōnyū no seiki yōin韓国人日本語学習者の発話に見られる促音挿入の生起要因

Kankoku washa no sokuon no chikaku ni tsuite : akusento oyobi senkō onsetsu no onkyōteki tokuchō ga benbetsu ni ataeru eikyō韓国語話者の促音の知覚について : アクセント及び先行音節の音声的特徴が弁別に与える影響