Search

Your search for 'keyword:( "Dialect change" )' returned 705 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

702 more results not shown.

Purchase Access

Táiběi shè zi fāngyán de yǔyīn biànyì yǔ biànhuà台北社子方言的語音變異與變化

Zi biàn yùn hézi biàn yùn de xíngchéng gòunǐ : yǐ mèng zhōu fāngyán wéi lì子變韻和子變韻的形成構擬 ──以孟州方言為例