Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Chūgoku gogaku = Bulletin of the Chinese Linguistic Society of Japan中国語学 )' returned 26 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

23 more results not shown.

Get access

Jìndài hànyǔ zhòng de “guàidào”近代汉语中的“怪道”

Cóng yǔyīn, yǔyì, cífǎ hé jùfǎ kàn yǔtǐ yǔfǎ de xìtǒng xìng从语音,语义,词法和句法看语体语法的系统性

“Qièyùn” 193 gè yùn mù zì shì zěnyàng xuǎn dìng de?《切韻》193個韻目字是怎样选定的?