Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"Gakuen"' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Mongorugo kindai goi tōjō no botai: "Méng huà bào" shi (1) : kanjigo chokuyaku kara hajimatta Mongorugo goi no kindaika モンゴル語近代語彙登場の母体-『蒙話報』誌(一) : 漢字語直訳から始まったモンゴル語語彙の近代化

Mongorugo kindai goi tōjō no botai : "Méng huà bào" shi (5) : kindai goi no chūjū, bunrui oyobi zonpai no jidaibetsu kōsatsu モンゴル語近代語彙登場の母体-『蒙話報』誌(五) : 近代語彙の抽出・分類及び存廃の時代別考察

Chūgoku ryōnai hakkō no furui Mongorugo teiki kankōbutsu : Mongoru teiki kankōbutsu no shozō to kenkyū no jōkyō 中国領内発行の古いモンゴル語定期刊行物 : モンゴル語定期刊行物の所蔵と研究の状況