Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1884-1287"' returned 5 results. Modify search

Did you mean: "18841287"

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Xiànshíxìng dòngyīn duì dìngyǔ de jùwèi chèzhǒu现实性动因对定语的句位掣肘

Cóng yǔyīn, yǔyì, cífǎ hé jùfǎ kàn yǔtǐ yǔfǎ de xìtǒng xìng从语音,语义,词法和句法看语体语法的系统性