Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Verb of motion" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Yīnghàn zì yí chùsuǒ bīnyǔ gòu shì yǔ dòngcí de shì pèi英汉自移处所宾语构式与动词的适配

Jiēshòu hé shī yǔ : hànyǔ xiǎo jù zhōng nèiwài xiàng dòngcí de chénshù gōngnéng接受和施予:汉语小句中内外向动词的陈述功能