Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Dialectal lexicon" )' returned 221 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

218 more results not shown.

Get access

Fjalor i të folmeve shqiptare në Mal të Zi

 • [Reviewed Book]
 • Author: Ahmetaj, Mehmet
 • Publisher: Inst. Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë
 • Publication Year: 1996
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Gjurmime albanologjike : seria e shkencave filologjike Date: 1996 (1997)
  • |
   • Gjuha shqipe Date: 1997
  • |
   • Lemba Date: 1998

Leksiku bujqësor e blegtoral i të folmeve shqipe të Malit të Zi

Leksiku dialektor dhe krahinor në vlerësimin e prof. Eqrem Çabejt