Search

Your search for 'keyword:( "Conjunction" )' returned 4 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Purchase Access

Fukugōji ni tsukete no setsuzoku joshi yōhō ni tsuite : gendaigo to chūkogo o hikakushite複合辞ニツケテの接続助詞用法について : 現代語と中古語を比較して

Shijishikei setsuzokugo no rekishiteki henka : chūko no ‘kakute, sate’ o chūshin ni指示詞系接続語の歴史的変化―中古の「カクテ・サテ」を中心に―

Chūko Wabun ni okeru setsuzoku hyōgen ni tsuite中古和文における接続表現について