Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Cognate" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Lùn gěng shè kāikǒu zì zài gòngtóng mǐn yǔ zhòng de yǎnbiàn yǔ céngcì論梗攝開口字在共同閩語中的演變與層次

Cóng fāngyán bǐjiào lùn wú mǐn tóng yuán cí "zhí"從方言比較論吳閩同源詞「摭」