Linguistic Bibliography

Search

Your search for '" Zhōngguó yǔwén tōngxùn = Current research in Chinese linguistics "' returned 31 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

28 more results not shown.

Get access

Yuèyǔ jù mò zhùcí “tiān” xūshí xiàngjiāo de xíng, zhī, yán sān yù粵語句末助詞“添”虛實相交的行、知、言三域

Yuèyǔ “wú hǎo” fǎnwèn jù chūtàn粵語“唔好”反問句初探