Search

Your search for 'keyword:( "Locative (semantic role)" )' returned 131 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

128 more results not shown.

Purchase Access

Táiwān hǎilù kèjiā huà chùsuǒ jiècí "TU5" de yòngfǎ jí láiyuán : jiān lùn chíxù tǐ biāojì "TEN3" de láiyuán臺灣海陸客家話處所介詞「TU5」的用法及來源──兼論持續體標記「TEN3」的來源