Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Belgian journal of linguistics )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Dāng gōngnéng yù dào rèn zhī : liǎng zhǒng gàiniàn xìtǒng de màohéshénlí当功能遇到认知:两种概念系统的貌合神离

Dàibiǎo shǔxìng : fāyīn rén de xuǎnzé hé yǔliào yǒuxiào xìng代表属性 : 发音人的选择和语料有效性

Gǔyīn yánjiū de xīn shōuhuò : dú sòngchenqīng “gǔyīn xuányí tàn lùn - shìshí yù fāngfǎ”古音研究的新收获 : 读宋晨清《古音悬疑探论 — 事实与方法》