Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Journal of English linguistics )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Héngxiàng chuándì yǔ qīng dài běijīng huà jiān tuán yīn zhī héliú横向传递与清代北京话尖团音之合流

Ǒutuán miáo yǔ de liǎng gè jiēchù tèzhēng藕团苗语的两个接触特征

Nánbù wúyǔ yú yùn de céngcì jí yǎnbiàn南部吴语鱼韵的层次及演变