Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Journal of English linguistics )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Shì chǔ jiǎn zhōng de zhài, yí, dí : jiān jí gǔwénzì xué hé gǔyīn xué de xiāngguān wèntí釋楚簡中的債、遺、覿:兼及古文字學和古音學的相關問題

Wéi hàn jiēchù zhōng shēngmǔ pǐpèi de tèzhēng jīchǔ维汉接触中声母匹配的特征基础

Zǎoqí zhī sī yùn de yīn zhí jí qí yǎnjìn早期支思韵的音值及其演进