Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Arumodobaru eiga "Watashi no himitsu no hana" no gengo hyōshō to Nihongo : kyōjiteki messēji no dentatsuアルモドバル映画『私の秘密の花』の言語表象と日本語 : 共示的メッセージの伝達

Kigō hyōshō to hon'yaku : Supein eiga no Nihongoyaku ni miru hon'yaku no kigōgaku記号表象と翻訳 : スペイン映画の日本語訳に見る翻訳の記号学