Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1884-1287"' returned 19 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

16 more results not shown.

Get access

Jìndài hànyǔ zhòng de “guàidào”近代汉语中的“怪道”

Xiànshíxìng dòngyīn duì dìngyǔ de jùwèi chèzhǒu现实性动因对定语的句位掣肘

Hànyŭ yìhé yŭfă de rènzhī jīzhì hé miáoxiĕ tĭxì汉语意合语法的认知机制和描写体系