Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Belgian journal of linguistics )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Qīngmò chāoběn “yīnyùn huà yī” jí shè hóng bǎinián yǔyīn yǎnbiàn yánjiū清末抄本 《音韵画一》 及射洪百年语音演变研究

Línyí dōngfēng yímín fāngyán yīn biàn kuòsàn guīlǜ chūtàn临沂东风移民方言岛音变扩散规律初探

On stratifying sound correspondence