Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Journal of English linguistics )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: journal:( J(journal of applied linguistics) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

gwām keīyaw¹ nēåṅ raḥhwāṅ¹ năy dāṅ gwām hmāy kăp sabhāwaḥ raḥtăp lat hlăn¹ khåṅ saraḥ nai gāṁ gū¹ bhāṣā ’isān

gwām keīyaw¹ neī̵åṅ¹ raḥwāṅ¹ năy dāṅ gwāṁ hmāy kăp sabhāwaḥ raḥtăp lat hlăn¹ khåṅ saraḥ nai gāṁ gū¹ bhāṣā ʼīsān