Search

Your search for 'keyword:( "Semantic change" )' returned 92 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

89 more results not shown.

Purchase Access

Jōdaigo no ‘~ku' to ‘~yuku’ no setsujika to sono shūhen : jitai to jitai no jitsugen no shikata o chūshin ni上代語の「~来」と「~行く」の接辞化とその周辺―事態と事態の実現の仕方を中心に―

Chūgokugo keigo hyōgen no rekishi to genjō : makuroteki tsūjiron no kōsatsu​中国語敬語表現の歴史と現状 : マクロ的通時論の考察

Taihi keijō sūji ni chūmokushita Nichi-Eigo ni okeru kyōigo no imi henka対比・形状・数字に注目した日・英語における 強意語の意味変化