Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Generative grammar" )' returned 57 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

54 more results not shown.

Get access

Tinbergen no yottsu no mondai no seibutsu gengogaku ni okeru ichizuke to sono hōhōronteki gan'iTinbergenの4つの問題の生物言語学における位置づけとその方法論的含意

Shizenkagaku toshite no gengogaku : seisei bunpō to wa nani ka

Nihongo ni okeru shoyūbun : multiple agree o kaishite no kōzōkaku no ninka日本語における所有文--Multiple Agreeを介しての構造格の認可