Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Syllable" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Zàilùn hànyǔ de shēngdiào yǔ zhòngyīn再論漢語的聲調與重音

Zhào ān kèjiā huà -k wěi de xiāoshī jí qí suǒ yǐnqǐ de yīnyùn biànhuà詔安客家話 -k 尾的消失及其所引起的音韻變化