Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Raising" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Dài bǎoliú bīnyǔ de bèidòngjù yǔ qiǎngtōulèi shuāngbīnjù shēncéng jùfǎ liánxì带保留宾语的被动句与抢偷类双宾句深层句法联系

Yīngyǔ chùsuǒ dǎozhuāng jiégòu de jíwùxìng xiànzhì tiáojiàn英语处所倒装结构的及物性限制条件

“De” zhōngxīnyǔ fènxī zhōng de kuòhào bèilùn“的”中心语分析中的括号悖论