Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Phraseology, paroemiology" )' returned 15 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

12 more results not shown.

Get access

Zhōngwài kējì lùnwén yīngwén zhāiyào de yǔbù cíkuài tèzhēng duìbǐ yánjiū中外科技论文英文摘要的语步词块特征对比研究

Cíhuì yìyì de bǎikēxìng yǔ dāpèi qiánshì词汇意义的百科性与搭配潜势