Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Numeral" )' returned 23 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

20 more results not shown.

Get access

Zhuàng-hàn dàicí shùcí liángcí míngcí jiēgòu xíngshì bı̌jào fēnxí

Nánfāng fāngyán “shù cí+qīnshǔ míngcí” lèixíng kǎochá南方方言“数词+亲属名词”类型考察

Là luō yí yǔ de fēnliè shì shùliàng duǎnyǔ腊罗彝语的分裂式数量短语