Search

Your search for 'keyword:( "Illocution" )' returned 4 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Purchase Access

Yìyì jiégòu de xīn jiědú意义结构的新解读

Xiānqín ‘yě’, ‘yǐ’ zhī biàn : yǐ “zuǒ chuán” wénběn wéi zhǔyào lùnjù de yánjiū先秦「也」、「矣」之辨 — 以《左傳》文本為主要論據的研究

“Mǒu V mǒu de N” gòu shì de rènzhī yǔyòng yánjiū“某V某的N”构式的认知语用研究