Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Generative grammar" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Hànyǔ diǎnxíng bújíwù dòngcí bèidòng yòngfǎ de gòngxìng yǔ gèxìng汉语典型不及物动词被动用法的共性与个性

Shēngchéng yǔfǎ kuàngjià xià ling zhǔshǔ bīnjù de pàishēng guòchéng xīntàn生成语法框架下领主属宾句的派生过程新探