Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Aktionsart" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Zàilùn hànyǔ shìfǒu cúnzài wánchéng dòngcí再论汉语是否存在完成动词

Guānyú hànyǔ shǐ hé wú fāngyán zhōng tǐ biāojì “zhe” yǔfǎ huà wèntí de tàntǎo关于汉语史和吴方言史中体标记“着”语法化问题的探讨