Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Laryngeal" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Reflekse të laringaleve indoevropiane në gjuhën shqipe

Mbi ndryshimin e paradigmës në studimin diakronik të shqipes për nga perspektiva e indoeuropianistikës – teoria e laringaleve ie. dhe zbatimi i saj si rast studimi