Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Karpinský, Peter" ) OR dc_contributor:( "Karpinský, Peter" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Výskyt konjunkcií v texte Ženská lesť z roku 1885​

Analýza konjunkcií v slovenských častiach textu Ostrihomského rituálu

Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine : synchrónia, diachrónia, ontogenéza