Search

Your search for 'keyword:( "Transcription" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Mǎ shì màn suǒ jìlù zhī yuèyǔ yīn : shíbā shìjìmò de àomén fāngyán马士曼所记录之粤语音 : 十八世纪末的澳门方言

Xiànxìng shíjiān duìqí zhuǎnxiě kǒuyì yǔliào kù jiànshè yǔ yánjiū zhōng de yīngyòng fènxī线性时间对齐转写口译语料库建设与研究中的应用分析