Search

Your search for 'journal:( Journal of Asian Studies )' returned 185 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

182 more results not shown.

Get access

Fāngyán qūyù fēnhuà yǎnbiàn móshì方言區域分化演變模式

Shìxī mēnggǔyǔ dìmíng jiégòu jíqí yǔyì tèzhēng | Monggul kelen-ü gajar-un ner-e-yin bütüce jici tegün-ü üge-yin udq-a-yin oncalig试析蒙古语地名结构及其语义特征