Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Voice" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Kankokugo cita to Hokkaidō hōgen rasaru to Nihongo rareru no kenkyū韓国語citaと北海道方言ラサルと日本語ラレルの研究

Voisu to asupekuto

Gendai Nihongo ni okeru voisu no shosō : jishō no arikata to no kakawari kara現代日本語におけるヴォイスの諸相 事象のあり方との関わりから