Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Japanese" )' returned 327 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

324 more results not shown.

Get access

Gairaigo shiyō ni kakaru sutairu no seiyaku : "sapōto" to kizongo to no tsukaiwake ni miru washanai bariēshon外来語使用に係るスタイルの制約 ―「サポート」と既存語との使い分けにみる話者内バリエーション―